Pozdvihovanie povedomia v podnikaní: Čo vedia podnikatelia o inováciách a duševnom vlastníctve?

20. októbra 2021, 9:15 - 10:45

(panelová diskusia)

Aktuálna skúsenosť je, že podnikatelia majú nízke povedomie o problematike duševného vlastníctva (neuvedomujú si, aká významná je pre nich agenda legislatívy duševného vlastníctva, hoci sa týka každého podnikateľa) a prínose vyplývajúceho zo zavádzania inovácií.

Panelová diskusia predstaví možnosti vytvárania inovácií (vlastný výskum/vývoj a cielený transfer technológií), ich ochranu a prínosy, ktoré môžu vyplývať z ich zavedenia (dosiahnutie nových konkurenčných výhod). Ďalej aktuálne aktivity zamerané na pozdvihnutie povedomia o duševnom vlastníctve a prínos inovácií v podnikaní.

Cieľom diskusie je navrhnúť aktivity, prostredníctvom ktorých by jej účastníci chceli zintenzívniť komunikáciu tejto témy a predstaviť ich predstavy ideálneho stavu povedomia o duševnom vlastníctve u podnikateľov.

Moderátor: Ing. Ondrej Chovanec, MBA, spoluzakladateľ a COO v spoločnosti REZZTEK®

Rečníci

Lenka Bednárová
20. októbra 2021, 9:15 - 10:45, COOPERATION
Radovan Čechvala
20. októbra 2021, 9:15 - 10:45, COOPERATION
Ondrej Chovanec
20. októbra 2021, 9:15 - 10:45, COOPERATION
Ján Havier
20. októbra 2021, 9:15 - 10:45, COOPERATION