Barbara Tan

Barbara Tan v súčasnosti pracuje na Univerzite v Antverpách ako poradkyňa pre politiky transferu poznatkov v rámci YUFE (Young Universities for the Future of Europe – Mladé univerzity pre budúcnosť Európy, https://yufe.eu/ ), čo je jedna z vybraných aliancií európskych univerzít založených Európskou komisiou ako nástroj testovania rôznych modelov spolupráce medzi európskymi univerzitami. Jednou z jej hlavných úloh v rámci aliancie YUFE je rozvíjať spolu s kolegami z univerzity v Antverpách aj z ostatných členských univerzít YUFE spoločnú víziu a stratégiu, ako nadviazať spoluprácu s externými zainteresovanými subjektmi s cieľom dosiahnutia výraznejšieho rozvoja prístupu na základe dopytu v oblasti zhodnotenia znalostí.

Barbara má viac než dvadsaťročnú prax v rôznych oblastiach vyššieho vzdelávania so zameraním na výskum, inovácie a vedeckú a technologickú politiku. Svoju profesijnú kariéru začala ako výskumníčka v Centre pre sociálnu politiku Hermana Deleecka, kde vytvorila publikácie o pretrvávajúcich sociálnych nerovnostiach vo vyššom vzdelávaní vo Flámsku. Následne sa stala poradkyňou pre vzdelávanie a inovácie vo flámskej zamestnávateľskej organizácii Voka-Vlaams Economische Verbond, kde pôsobila takmer šesť rokov a podieľala sa na vytvorení širokej siete ekonomických partnerstiev. Neskôr sa vrátila na Univerzitu v Antverpách a pokračovala v práci na Oddelení pre výskum, inovácie a valorizáciu poznatkov Antverpy (RIVA) na rôznych pozíciách, okrem iného aj ako  manažérka valorizácie poznatkov v sociálnych a humanitných vedách (ďalej SSH) ako kontaktná osoba pre vedcov v asistencii pri transfere výsledkov ich vedeckého výskumu k firmám a ostatným zainteresovaným subjektom v danej oblasti. Barbara sa spolupodieľala na vzniku rôznych spin-off spoločností na Univerzite v Antverpách a je zároveň držiteľkou Certifikátu registrovaných expertov v oblasti transferu technológií.

V súčasnosti pôsobí ako expertka aj v nasledovných pracovných skupinách EÚ zameraných na zhodnocovanie poznatkov:

  • Expertná skupina pre zhodnocovanie poznatkov YERUN (Sieť mladých európskych výskumných univerzít)
  • Pracovná skupina CoP Working Group pre „Šírenie inovácií“,  nedávno vytvorená Európskou komisiou
  • Výbor Európskej únie v ASTP

Odborné kompetencie:

  • Vytváranie spin-off spoločností
  • Licenčné zmluvy
  • Zmluvný výskum, zmluvy o poskytovaní služieb
  • Získavanie externých zdrojov na financovanie spolupráce s firmami
  • Financovanie EU/EFRO
  • Quadruple helix
  • Politiky EÚ v oblasti zhodnocovania a valorizácie poznatkov


Prezentačný blok

2023