TECHNOLOGY TRANSFER: Prepojenie univerzít a firiem na dennej báze

24. októbra 2023, 13:00 - 13:45

Vstup bude pojednávať o transparentnosti navonok – o nastavení pravidiel spoluprác akademických inštitúcií a podnikov

Odomykanie poznatkov: stratégie zhodnocovania prostredníctvom spolupráce univerzít a priemyslu

Barbara Tan (RTTP) pracuje ako poradkyňa pre politiku transferu poznatkov v Kancelárii pre valorizáciu na Univerzite v Antverpách. Súčasne je aktívna aj v organizácii YUFE (Mladé univerzity pre budúcnosť Európy, https://yufe.eu/), ktorá je jednou zo 44 európskych univerzitných aliancií založených v roku 2019.

Vo svojej prezentácii predstaví stratégiu a víziu, ktorú vyvinula Univerzita v Antverpách na dosiahnutie efektívnejšieho zhodnocovania poznatkov. Zahŕňa okrem iného vytvorenie štrukturálnych partnerstiev medzi akademickou sférou, priemyslom a ostatnými externými zainteresovanými subjektmi. Barbara Tan na základe skúseností v prezentácii zdôrazní, že táto snaha si vyžaduje nielen prístup “zhora nadol” z pohľadu centrálnej politiky univerzity, ale aj opačný prístup, teda “zdola nahor”. Všetci akademickí pracovníci,  obchodné spoločnosti, ostatné externé zainteresované subjekty a obzvlášť manažéri transferu poznatkov musia vynaložiť každý deň úsilie, aby sa podarilo dosiahnuť viac účelovo orientovaný prístup v oblasti valorizácie poznatkov.

Aktívna účasť akademických pracovníkov je rovnako podstatná ako aj zapojenie odborníkov v oblasti transferu poznatkov, obchodných spoločností a externých zainteresovaných subjektov. Ostáva však stále otázka: ako môžeme túto aktívnu účasť podporiť a manažovať? Čo by mali spraviť manažéri valorizácie, aby zvýšili motiváciu akademických pracovníkov spolupracovať s aktérmi spoločenského podnikania? Ako môžeme budovať mosty spájajúce nás s vonkajším svetom a reflektovať na potreby firiem a ostatných zainteresovaných subjektov ekosystému pri spoločnom hľadaní riešení? Barbara Tan bude referovať o svojich skúsenostiach, ako sa Kancelária pre valorizáciu na Univerzite v Antverpách vyrovnáva s touto výzvou a predstaví aj niekoľko úspešných príbehov, ktoré dokumentujú, ako môžu univerzity efektívne predkladať svoje ponuky priemyselným spoločnostiam.

Unlocking Knowledge: strategies for valorisation via Academy-Industry Collaboration

Barbara Tan (RTTP) serves as a Knowledge Transfer Policy Advisor at the Valorisation Office of the University of Antwerp. She is also actively engaged with YUFE (Young Universities for the Future of Europe, https://yufe.eu/), one of the 44 European University Alliances established since 2019.

In her presentation, she will delve into how the University of Antwerp has developed a vision and strategy to achieve a more effective Knowledge Valorisation. This involves establishing structural partnerships between academia, industry, and other external stakeholders. Barbara’s narrative will emphasize that this endeavor necessitates not only a top-down approach from the university’s central policy but also a bottom-up approach. Daily efforts are to be made by academics, businesses, external stakeholders, and, notably, Knowledge Transfer Managers in order to realize a more purpose driven approach of Knowledge Valorisation. The active participation of academics is just as vital as that of Knowledge Transfer Professionals and companies, and external stakeholders. But the question remains: how can we foster and manage this active involvement? What actions can valorization managers take to increase academics‘ motivation for collaboration with Societal Business Actors? How can we built bridges to connect with the outside world and  capturing the needs of companies and other ecosystem stakeholders and seeking solutions together? Barbara will share her experiences on how the Valorisation Office at the University of Antwerp tackle this challenges and will present some concrete success stories showcasing how universities can effectively convey their offerings to industries.

Rečníci

Barbara Tan
24. októbra 2023, 13:00 - 13:45, PÓDIUM 1