Andrea Uhrínová

Andrea Uhrínová sa dlhodobo venuje európskym politikám v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a ich financovaniu z rôznych fondov. Participovala na príprave a revíziách operačných programov ako aj na nastavovaní nových schém financovania výskumných projektov v podmienkach SR. Aktuálne pôsobí na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde sa venuje koordinovaniu prípravy Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2021-2027. 

Prezentačný blok