Duševné vlastníctvo a kreatívny priemysel na Slovensku

20. októbra 2021, 13:15 - 14:45

(panelová diskusia)

Moderátorka: Petronela Kolevská, SIEA

Cieľom diskusie bude zodpovedať na otázky: Je na Slovensku potreba chrániť duševné vlastníctvo (ďalej len „DV“) v oblasti kreatívneho priemyslu? V čom všetkom sa v kreatívnom priemysle DV nachádza? Ako DV v kreatívnom priemysle zhodnocujú malé a stredné podniky? Či existuje medzi kreatívcami na Slovensku povedomie o DV a jeho význame? Dochádza v kreatívnom priemysle k transferu technológií (prenos výsledkov z vedy do praxe, resp. priama spolupráca vedy s praxou), prípadne transferu poznatkov a vedomostí? Možno uviesť príklady spolupráce s univerzitami na poli podnikania v kreatívnom priemysle? Inovácie v kreatívnom priemysle? Sú? Ak áno, v čom najčastejšie? Panelová diskusia by mala navodiť diskusiu na tému, ktorá v súčasnosti „zamestnáva“ kreatívny priemysel na Slovensku: Aké sú skúsenosti s praktickým využitím výstupov tvorivej činnosti? Ako vnímajú odberatelia/zákazníci duševné vlastníctvo výrobcov/pôvodcov v kreatívnom priemysle? Na aké prekážky tvoriví výrobcovia pri uplatnení v praxi narážajú? V akom rozsahu kreatívci spolupracujú s umelecky orientovanými univerzitami a inými inštitúciami?

Rečníci

Petronela Kolevská
20. októbra 2021, 13:15 - 14:45, INNOVATION
Lukáš Franko
20. októbra 2021, 13:15 - 14:45, INNOVATION
Peter Kažík
20. októbra 2021, 13:15 - 14:45, INNOVATION
Kornel Kobák
20. októbra 2021, 13:15 - 14:45, INNOVATION
Veronika Kotradyová
20. októbra 2021, 13:15 - 14:45, INNOVATION
Zuzana Adamová
20. októbra 2021, 13:15 - 14:45, INNOVATION