Veda a inovácie v praxi

10:30 – 11:30 hod. (prezentačný blok)

Služby SARIO v oblasti inovácií, výskumu a transferu technológií

Inovačné služby SARIO – Platforma prepájajúca potreby významných klientov agentúry, veľkých investorov etablovaných na Slovensku, s kompetenciami najinovatívnejších slovenských technologických spoločností. Na jednej strane sa jedná o platformu zameranú na rozvoj podnikania slovenských poskytovateľov inovatívnych riešení. Na strane druhej, jej cieľom je zefektívniť technologické procesy veľkých spoločností a ukotviť tak ich prevádzky na Slovensku. V rámci danej služby vytvorilo SARIO za posledné 3 roky priestor pre 156 firemných prezentácií slovenských spoločností pred potenciálnymi klientmi a napomohla im tak k získaniu 15 zákaziek, prevažne v oblasti Industry 4.0.

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy

Z trendov vývoja globálneho hospodárstva je evidentné, že kvalita ekonomiky je priamo úmerná kvalite školstva a ich vzájomnej prepojenosti. Podľa štatistík je Slovensko na chvoste Európy v podiele inovátorov v národnom hospodárstve, podpore vedy, výskumu a transferu technológií. Preto sa SARIO rozhodlo podporiť akademický a súkromný sektor pri nadväzovaní vzájomne prospešnej spolupráce.  Vďaka projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy už vzniklo 67 prepojení medzi firmami a fakultami v oblasti 167 konkrétnych návrhov na spoločné výskumno-vývojové projekty, záverečné práce z praxe či stáže. Veríme, že implementácia efektívneho Triple Helix modelu má enormný potenciál prispieť k hospodárskemu a  spoločenskému rozvoja Slovenska.

  • Oto Pisoň, zástupca riaditeľa Odboru investičných projektov & manažér pre inovácie SARIO a Alexandra Gačevičová, manažér pre výskum a transfer technológií
Ako prispievať k tvorbe ekosystému inovácií na krajskej úrovni

V rámci prezentácie bude priblížený prístup jednotlivých krajských samospráv združených v SK8 k téme inovácií. Výzvy, ktorým kraje čelia, sú vo veľkej miere rovnaké, no prístup k ich riešeniu často odlišný. Prezentácia opisuje konkrétne príklady inovačných verejných politík regionálnych samospráv, ako aj nástroje, ktoré môžu samosprávy využívať na stimuláciu ekonomického rastu založeného na podpore inovácií – prenos vzorov najlepšej praxe (best practices),  podpora vzdelávania, vytváranie partnerstiev s podnikateľským sektorom a vedecko-výskumnými inštitúciami, podpora lokálnych iniciatív, posilňovanie participatívneho prvku v tvorbe verejných politík a podobne.

  • Jozef Viskupič (predseda SK8 a Trnavského samosprávneho kraja), SK8 – združenie samosprávnych krajov
Spájame vedu výskum a priemysel: služby, produkty a informačné zdroje ÚPV SR

Prezentácia priblíži činnosť Úradu priemyselného vlastníctva SR, jeho produkty a informačné zdroje, ktoré poskytuje odbornej aj laickej verejnosti. Oboznámi auditórium aj so službami úradu a aktivitami, ktoré prispievajú k lepšej informovanosti a zvyšovaniu povedomia a ochrane duševného vlastníctva.

  • Mgr. Matúš Medvec, MBA – predseda úradu, Ing. Lucia Bocková, vedúca klientskeho centra, ÚPV SR

Moderátor: Michal Novota, zakladateľ Restartup s.r.o.

Rečníci

Lucia Bocková
2020 - 19. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER
Jozef Viskupič
2020 - 19. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER
Matúš Medvec
2020 - 19. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER
Alexandra Gačevičová
2020 - 19. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER
Oto Pisoň
2020 - 19. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER