Process of Making Universities More Transparent for the Private Sector Abroad and in Slovakia

18. októbra 2022, 9:30 - 11:00

The keynote will provide an overview of what methods of contacting/establishing cooperation are used by universities and other scientific research institutions in Slovakia and abroad in relation to the commercial sphere, and what specific workplaces and other tools they have and use in this area.

This program entry will include two presentations. The first presentation will take us through an overview of how the technology/knowledge transfer works abroad, specifically in Italy. The objectives of the second presentation entitled „Cooperation with Private Sector at Present and Possible Expectations for the Future“ are:

  • briefly introduce STU, its current cooperation with external companies, its advantages and disadvantages and
  • on best practices from abroad to point out how this cooperation with commercial sector at STU could look like, what advantages would result from it and how it could contribute to making this cooperation more transparent for the public.

The presentations will evaluate the competences of specialised workplaces for the technology/knowledge transfer from the point of view of their usability in practice, both useful and less practical. The program entry will be a recommendation on how local technology transfer offices should function in Slovakia in the future, so that the technology transfer process is „readable“ for the commercial sphere, and what steps have already been taken to this end, specifically at the STU.

Speekers:

  • Shiva Loccisano, CEO of BeHold s.r.l. – a company fully owned by the University of Bologna, Italy
  • Lucia Rybanská, director of the Know-How Centre at the Slovak Technical University in Bratislava, Slovakia (STU)

Stransparentňovanie univerzít pre súkromnú sféru v zahraničí a na Slovensku

Keynote poskytne prehľad toho, aké metódy kontaktovania/nadväzovania spolupráce využívajú univerzity a iné vedeckovýskumné inštitúcie na Slovensku a v zahraničí vo vzťahu ku komerčnej sfére a akými konkrétnymi pracoviskami a inými nástrojmi v tejto oblasti disponujú.

V rámci programového vstupu odznejú dve prezentácie. Prvá prezentácia nás prevedie prehľadom toho, ako transfer technológií a vedomostí funguje v zahraničí, konkrétne v Taliansku. Ciele druhej prezentácie s názvom „Spolupráca s komerčným sektorom v súčasnosti a nároky na ňu do budúcna“ sú:

  • stručne predstaviť STU, poukázať na súčasnú spoluprácu s externými spoločnosťami, jej výhody a nevýhody a
  • na možných vzorových príkladoch zo zahraničia poukázať na to, ako by táto spolupráca na STU mohla vyzerať, aké výhody by z toho vyplynuli a ako to môže napomôcť stransparentneniu tejto spoluprácu voči verejnosti.

Prezentácie budú hodnotiť kompetencie špecializovaných pracovísk na transfer technológií a vedomostí z hľadiska ich využiteľnosti v praxi a to na užitočné a menej praktické. Programový vstup bude odporučením, ako by lokálne centrá transferu technológií mali na Slovensku v budúcnosti fungovať tak, aby proces transferu technológií bol „čitateľný“ pre komerčnú sféru a aké kroky sa už pre to urobili a to konkrétne na STU.

Rečníci:

  • Shiva Loccisano, CEO BeHold s.r.l. (spoločnosť s ručením obmedzeným Bolonskej univerzity na určovanie a správu podielov univerzitných spin-offov, Taliansko)
  • Lucia Rybanská, riaditeľka Know-How centra STU (SR)

Rečníci

Shiva Loccisano
18. októbra 2022, 9:30 - 11:00, TECHNOLOGY TRANSFER
Lucia Rybanská
18. októbra 2022, 9:30 - 11:00, TECHNOLOGY TRANSFER