(12:00 – 12:30) Špecifiká patentovateľnosti biotechnologických vynálezov (LS 3*)

12:00 – 12:30 (prezentácia)

Za biotechnologické vynálezy sa považuje využitie biologických materiálov alebo postupov na technické účely, napríklad na výrobu liečiv, produkciu potravín, dekontamináciu znečistenej pôdy alebo likvidáciu odpadov. Patentovateľnosť biotechnologických vynálezov za rovnakých podmienok na celom území Európskej únie má zabezpečiť Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov, ktorá bola transponovaná do príslušných právnych predpisov jednotlivých členských štátov. Biotechnologické vynálezy, rovnako ako vynálezy z ostatných oblastí techniky, sú patentovateľné za predpokladu, že sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovanie biotechnologických vynálezov však má svoje špecifiká. Vynálezy, ktoré sa týkajú rastlín alebo zvierat, sú patentovateľné, ak ich technická uskutočniteľnosť nie je obmedzená na určitú odrodu rastlín alebo plemeno zvierat. Odrody rastlín a plemená zvierat, rovnako ako v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat sú vylúčené z patentovateľnosti. Z patentovateľnosti sú vylúčené aj vynálezy týkajúce sa ľudského tela v rôznych štádiách vzniku alebo vývoja, spôsoby klonovania ľudských jedincov, využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely a ďalšie.  

  • Ing. Lukrécia Marčoková, riaditeľka patentového odboru, ÚPV SR

Rečníci

Lukrécia Marčoková
2020 - 19. októbra 2020 - 12:00, 2020 - 19. októbra 2020, COOPERATION