Spoločenský večer

Súčasťou podujatia je spoločenský večer, v rámci ktorého si budú môcť účastníci vychutnať okrem dobrej večere i zaujímavý program:

  • slávnostné odovzdávanie ocenení: Cena za transfer technológií na Slovensku 2020 a Cena ministra hodpodárstva „Inovatívny čin roka“ 2019. Obe ceny budú odovzdávané víťazom z rúk šéfov ich rezortov: ministra školstva, vedy, výskumu a športu – Branislavom Gröhlingom a ministra hospodárstva – Richarda Sulíka.
  • vystúpenie kapely SilBand, známej aj pod menom Silvayovci.

Organizátormi večera sú CVTI SR (hlavný organizátor konferencie) a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Cena za transfer technológií na Slovensku

Cena bude na Slovensku odovzdávaná v tomto roku po ôsmy krát. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je CVTI SR. Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov. Upriamiť pozornosť na prácu, ktorá pochádza výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov. Má motivovať vedeckovýskumných pracovníkov, aby sa zapojili do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. 

V aktuálnom ročníku sú vyhlásené tri kategórie:

  • inovácia – kategória určená pre originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky či technológie vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.
  • inovátor / inovátorka – kategória určená pre nominácie osôb – pôvodcov alebo pôvodcovských kolektívov s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie.
  • počin v oblasti transferu technológií – kategória, v ktorej je možné nominovať počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií.

Aktuálne beží prihlasovanie nominácií a to až do 15. septembra 2020. Viac informácií o súťaži sa dozviete na národnom portáli pre transfer technológií.

Cena ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“

Cieľom  súťaže je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Po prvý raz bola súťaž vyhlásená v roku 2008. Počas trinástich realizovaných ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 370 inovatívnymi projektmi. Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje SIEA.

Projekty realizované v roku 2019 je možné prihlásiť do súťaže Inovatívny čin roka 2019 do 30. septembra 2020.

Cena sa udeľuje v troch kategóriách

  • výrobková inovácia (inovácia produktov)
  • technologická inovácia (procesov)
  • inovácia služieb (netechnologický proces)

Najlepšie inovatívne činy v jednotlivých kategóriách posudzuje odborná porota. Viac informácií o súťaži nájdete na www.siea.sk.