Spoločenský večer: Slávnostná večera a vyhlasovanie víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023 (vstup z kapacitných dôvodov IBA NA POZVÁNKY)

24. októbra 2023, 18:00 - 22:45

Spoločenský večer, ktorého súčasťou bude slávnostná večera spojená s vyhlásením víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS) 2023, bude súčasťou podujatia COINTT, ktorá nadväzuje na predošlé formáty konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí.

Vyhlasovanie víťazov sa uskutoční počas spoločenského večera, pričom mu bude predchádzať slávnostná večera a jeho súčasťou bude aj kultúrny program.

Organizátorom spoločenského večera, ako i samotnej súťaže, je Centrum transferu technológií pri CVTI SR.

Dôležitá informácia: Vstup na slávnostnú večeru bude z kapacitných dôvodov iba na špeciálne pozvánky (Pozvánka na spoločenský večer).

Cena za transfer technológií na Slovensku

Hlavným cieľom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS) je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov. Zároveň má upriamiť pozornosť na prácu, ktorá pochádza výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov. Má motivovať vedeckovýskumných pracovníkov, aby sa zapojili do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Viac o CTTS sa dočítate na Národnom portáli pre transfer technológií.

Súťaž je určená pre všetkých vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich na Slovensku a ich tímy, ktorí sa snažia svoje vynálezy komercionalizovať. Súťaž CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU v roku 2023 prebieha v termíne 1. 4. 2023 – 31. 8. 2023 a to v troch kategóriách:

  • INOVÁCIA – kategória určená pre originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky či technológie vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.
  • INOVÁTOR/INOVÁTORKA – kategória určená pre nominácie osôb – pôvodcov alebo pôvodcovských kolektívov s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie.
  • POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU – kategória, v ktorej je možné nominovať počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií.