Je Open Access prínosom pre komerčné využitie duševného vlastníctva?

19. októbra 2022, 13:00 - 13:45

Prezentácia analyzujúca využitie Open Access prístupu v procese transferu technológií, jeho pre a proti a to na príkladoch zo zahraničia. Prezentácia by mala slovenským aktérom procesu transferu technológií poskytnúť návod, ako využívať tento prístup v slovenských podmienkach v súvislosti s komercializáciou duševného vlastníctva z akademického prostredia.

Rečníci:

TBD


Rečníci

Matej Búřil
19. októbra 2022, 13:00 - 13:45, TECHNOLOGY TRANSFER