Is Open Access Beneficial for the Commercial Use of Intellectual Property?

19. októbra 2022, 13:00 - 13:45

Presentation analysing the use of the Open Access approach in the technology transfer process, its pros and cons using examples from abroad. It should provide a guide on how to use it in Slovak conditions when commercialising intellectual property, especially from an academic environment.

Speakers:

TBD


Je Open Access prínosom pre komerčné využitie duševného vlastníctva?

Prezentácia analyzujúca využitie Open Access prístupu v procese transferu technológií, jeho pre a proti a to na príkladoch zo zahraničia. Prezentácia by mala slovenským aktérom procesu transferu technológií poskytnúť návod, ako využívať tento prístup v slovenských podmienkach v súvislosti s komercializáciou duševného vlastníctva z akademického prostredia.

Rečníci:

TBD