Aktuality

Závery z konferencie COINTT 2022

Závery z COINTT 2022

V dňoch 18. a 19. októbra 2022 sa v Bratislave uskutočnila konferencia COINTT 2022, ktorej hlavným tematickým zameraním bolo Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií. Hlavný organizátor konferencie – Centrum transferu technológií pri CVTI SR – zvolil túto tému najmä z dôvodu, že tu vidí potenciál na zlepšenie podmienok pre efektívny transfer technológií na slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúciách.

Na základe obsahu diskutovaného počas konferencie COINTT 2022 sme vybrali ciele, ktorých dosiahnutie by bolo podľa nás v roku 2023 pre Slovensko prospešné. Ich realizáciu budeme v priebehu roku 2023 monitorovať a vyhodnoteniu dosiahnutia týchto výstupov sa budeme venovať na konferencii COINTT 2023.

K jednotlivým cieľom sme priradili aj konkrétne kroky/úlohy, ktoré môžu pomôcť pri ich dosiahnutí, nasledovne:

 1. Rozbeh Regionálneho inovačného centra Banskobystrickom samosprávnom kraji tak, aby disponovalo konkrétnymi informáciami o možnostiach spolupráce akademických inštitúcií v regióne so súkromným sektorom v oblastiach:
  • vzdelávanie:
   1. diplomové práce, prípadne PhD. štúdium,
   2. duálne vzdelávanie na stredných školách,
  • výskum a vývoj:
   1. prehľad o oblastiach, v ktorých akademické inštitúcie v regióne vedia ponúknuť výskumno-vývojovú spoluprácu,
   2. prehľad o spôsoboch, akými akademické inštitúcie v regióne vedia výskumno-vývojovú spoluprácu zabezpečiť,
  • kontakty na pracoviská pre transfer technológií na akademických inštitúciách,
  • konkretizácia a ustanovenie úlohy miest vo funkcii prvého kontaktu s podnikateľským sektorom – prezentovanie služieb regionálneho inovačného centra v oblasti spoluprác s akademickým sektorom podnikateľom.
 2. Vypracovanie realizovateľného návrhu pre založenie fondu na podporu inovatívnych začínajúcich podnikov mimo štandardných trhových procesov (akcelerácia start-up prostredia):
  • fond má suplovať bankové financovanie a financovanie súkromným kapitálom v úplne úvodnej fáze fungovania (tzv. preseed fáza),
  • definovanie minimálnych podmienok v oblasti podporných služieb akademických inštitúcií pre zakladanie študentských start-up a zamestnaneckých spin-off/spin-out podnikov a ich zahrnutie do tzv. Minimálneho štandardu (viď nižšie).
 3. Zakotvenie konkrétnych úloh pre riešenie problémov v oblasti transferu technológií do strategických dokumentov Plánu obnovy a odolnosti takých, aké navrhujú účastníci konferencie COINTT 2022:
  • definovanie Minimálneho štandardu pre nakladanie s majetkom v podobe duševného vlastníctva vytvoreného z verejných zdrojov na pôde verejných vedecko-výskumných inštitúcií (VVI) SR,
  • ustanovenie autority na overovanie plnenia podmienok Minimálneho štandardu na pôde VVI SR:
   1. ustanovenie motivačných nástrojov (podľa vzoru NCTT SR) – patentový fond, proof of concept fond, suplementárne podporné služby v procese transferu technológií,
   2. ustanovenie perzekučných nástrojov – hodnotenie VVI SR, dostupnosť finančných nástrojov.
 4. Prijatie zmien v legislatívnych predpisoch pre odstránenie prekážok v procese TT podľa návrhu CVTI SR, NCTT SR, Ministerstva financií SR:
  • 176/2004 Z.z. – Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií,
  • 278/1993 Z.z. – Zákon o správe majetku štátu,
  • 243/2017 Z.z. – Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii,
  • preverenie možnosti existencie prekážok v ďalších legislatívnych predpisoch (napr. Zákon o vysokých školách, Zákon o verejnom obstarávaní).
 5. V spolupráci s NCTT SR vypracovanie metodiky využiteľnosti tzv. easy access prístupu v procese transferu technológií pre VVI SR a jej sprístupnenie.