Aktuality

Uľahčiť kontakt medzi podnikateľmi a akademikmi je výzvou konferencie COINTT 2022

Tematickým zameraním konferencie COINTT 2022 je Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií. Úlohou témy ale i tohto ročníka podujatia je preto uľahčiť kontakt medzi podnikateľmi a akademikmi v rámci procesu transferu technológií.

V rámci témy boli nastolené nasledujúce okruhy. Nimi sa budú zaoberať odborné programové vstupy konferencie, či už vo forme panelových diskusií alebo prezentácií.

 • Open Access v transfere technológií (TT) – možná téma: Je Open Access naozaj prínosom pre komerčné využitie duševného vlastníctva (DV)?
 • Easy Access – možná téma: Easy Access nie je Open Access: ako možno zjednodušiť TT?
 • Aké metódy kontaktovania a spolupráce s komerčnou sférou využívajú vedeckovýskumné inštitúcie (VVI)?
 • Stransparentňovanie univerzít pre súkromnú sféru – prehľad svojich pracovísk, konkrétne kompetencií a vedeckovýskumných oblastí, ktoré pokrývajú.
 • Služba jednotného kontaktného bodu (JKB) v rámci Centra transferu technológií (CTT) pri CVTI SR a úloha univerzitných CTT v tomto procese.
 • Ako vplýva pôsobenie CTT na zjednodušenie spolupráce medzi akademickou a komerčnou sférou?
  • aký je význam CTT v dimenzii zjednodušeného prístupu,
  • aký je prínos existencie lokálnych CTT pre akademickú a komerčnú sféru,
  • aký význam má mať CTT v rámci VVI – aké by malo mať postavenie, kompetencie, úroveň v rámci organizačnej štruktúry a pod.,
 • CTT môže mať pasívnu aj aktívnu úlohu.
 • Ako Národné centrum transferu technológií (NCTT SR) môže podporiť CTT VVI pri zjednodušovaní kontaktu medzi akademickou a súkromnou sférou?
  • oblasť priameho transferu technológií v súvislosti s lokálnymi CTT VVI
  • brainstorming so zástupcami CTT VVI, zástupcami vedenia univerzít a pod. na tému, prečo je súčasný stav taký, aký je a čo sa s tým dá urobiť, akú by mali radi kompetenciu v tejto oblasti, najmä čo sa týka zákazkového výskumu a konzultácií.
 • Ako stransparentniť proces zakladania spin-off spoločností do vnútra univerzity (čo má CTT robiť, aby študenti a zamestnanci chápali, čo je spin-off/startup a akú pomoc k tomu dostanú) a proces nachádzania partnerov z komerčného sektora pre spin-off (čo má CTT robiť, aby spin-off bol zaujímavý pre investorov a partnerov)?

V rámci aktivít na zjednodušenie prístupu k spolupráci medzi VVI a komerčnou sférou prebehla príprava zoznamu vedeckovýskumných pracovísk zaradených do odborných okruhov (kategorizovaných podľa číselníka NACE) ako podklad pre záujemcov o spoluprácu z komerčnej sféry.

Jeden z možných doplňujúcich tematických okruhov konferencie môže byť aj „Tretia misia pôsobenia vysokých škôl na Slovensku.“ Pod touto témou rozumieme spoluprácu s komerčnou sférou a rôznymi organizáciami pre celospoločenské dobro – podnikateľské aktivity, kultúrne a spoločenské aktivity, aktivity v oblasti životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti.