Aktuality

„Pozdvihovanie povedomia“ je tematické zameranie COINTT 2021

Leitmotívom tohtoročnej konferencie COINTT je pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní.

„Pre rok 2021 navrhujeme ako hlavný motív podujatia pozdvihovanie povedomia. Termín, ktorým my označujeme zvyšovanie informovanosti všetkých predstaviteľných cieľových skupín o možnostiach a spôsoboch využívania duševného vlastníctva v podnikateľských aktivitách. V rámci našej praxe sa vo všeobecnosti stretávame na akademickej pôde s tým, že akademici nie sú dostatočne uzrozumení s tým, že výstupy ich vedecko-výskumnej činnosti sú duševným vlastníctvom a že môžu byť aj komerčne využiteľné v prospech nich samých a ich inštitúcie. Na pôde podnikateľského sektora sa stretávame so všeobecne nízkym povedomím o možnostiach využívania duševného vlastníctva pri generovaní príjmu a pri posilňovaní svojej pozície voči konkurencii na trhu. Inovatívnosť je zrejme marginálnym predmetom podnikateľskej činnosti u nás. A do tretice – prepojenie akademického a podnikateľského sveta je pravdepodobne stále na hrane symbolickosti. Akademický svet sa podnikateľskému svetu nepredáva a podnikateľský svet nemá čas, vôľu a záujem pokúšať sa porozumieť fungovaniu akademického sveta. Potenciál spoluprác na inováciách sa využíva v obmedzenej miere,“ uvádza na margo predstavenia tematického zamerania Miroslav Kubiš, vedúci odboru transferu technológií pri CVTI SR a dodáva:

„Zároveň ale sledujeme, že v akademickom svete sa aj pod vplyvom projektov NITT SK a NITT SK II a pod vplyvom požiadaviek medzinárodných grantových schém začínajú utvárať štruktúry, ktorým narastá schopnosť sprístupňovať potenciál akademických pracovísk v oblasti výskumu a vývoja podnikateľskému sektoru. Podnikateľský sektor sa tiež pomaly začína na akademické pracoviská obracať, zatiaľ primárne v rámci záujmu o spoločné projekty vo výskume financované z grantov. A v tejto situácii by sme chceli zorganizovať konferenciu, ktorá sa v hlavnom zameraní bude týkať problematiky možností a spôsobov informovanosti jednotlivých aktérov o duševnom vlastníctve a inováciách ako takých, ale aj o pôsobení a možnostiach interakcií jednotlivých aktérov medzi sebou.“

Základnú obsahovú mustru konferencie reprezentujú tak tieto zamerania:

  • Pôsobenie akademických inštitúcií v oblasti DV voči svojim zamestnancom – vzdelávanie, možnosti podpory pri komercializácii, možnosti benefitácie
  • Pôsobenie akademických inštitúcií v oblasti DV voči podnikateľskému sektoru – systematizácia a sprehľadňovanie „svojej ponuky“ pre podnikateľský sektor
  • Pôsobenie akademických inštitúcií v oblasti DV voči svojim študentom – vzdelávanie, motivácie pre inovatívne zameranie v budúcnosti
  • Pozdvihovanie povedomia o využívaní DV (vlastného, cudzieho) vo vlastnom podnikaní, alebo vo vzťahoch s ostatnými subjektami
  • Sprístupňovanie schopností akademického sektora podnikateľskému sektoru – úloha štátnych a verejných organizácií, samospráv a záujmových združení podnikateľov
  • Vytváranie štruktúr spoluprác ako priestoru, kde sa potenciálni zástupcovia všetkých cieľových skupín dozvedia o konkrétnych možnostiach spolupráce (regionálne inovačné centrá, univerzitné vedecké parky, campusy a pod.)
  • Poskytovanie štátnej podpory vo všetkých uvedených oblastiach – technické informácie (existujúce nástroje, projekty, služby a pod.)