Aktuality

Na COINTT 2023 dostane priestor Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií

Rozsiahly dokument Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (plán obnovy) a Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií (NSVVI) počítajú aj s podporou rozvoja inovácií a zlepšením podmienok a uplatnením transferu technológií na akademickej pôde. Čo sa v tejto oblasti musí zlepšiť a ako sa dokáže Slovensko inšpirovať od vyspelejších štátov v oblasti univerzitného transferu technológií? Na tieto i mnoho ďalších otázok odpovedal Miroslav Kubiš, vedúci odboru transferu technológií v CVTI SR (OTT CVTI SR) v článku s názvom „PODPORA TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ JE PODPORA NAŠEJ BUDÚCNOSTI“ v odbornom časopise TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin, ktorý vydáva CVTI SR (www.ttb.sk).

Plán obnovy a Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií budú predstavené aj na aktuálnom ročníku konferencie COINTT 2023, ktorý práve pripravujeme. Vidíme veľký význam, aby sa informácie obsiahnuté v týchto dokumentoch dostali viac do povedomia odborného publika.

V uvedenom článku Miroslav Kubiš uvádza: NSVVI popisuje oblasti, ktoré sa týkajú aj transferu technológií, uvádza niektoré témy, ktoré sme presadzovali. Napríklad ustanovenie autority pre overovanie nevyhnutných štandardov potrebných na racionálne realizovanie transferu technológií, ako aj odstraňovanie legislatívnych prekážok pre transfer technológií.“

Návrhy OTT CVTI SR, najmä čo sa týka zavedenia tzv. minimálneho štandardu, sa dostali do znenia akčného plánu NSVVI. Základnou oblasťou, na ktorú by sa minimálny štandard zameral, je existencia smerníc v akademických inštitúciách pre definované oblasti transferu technológií. Tie sú uvedené aj na portáli NPTT. OTT CVTI SR navrhuje do minimálneho štandardu aj požiadavku na existenciu špecializovaného pracoviska pre transfer technológií, ktorému sú zverené dostatočné kompetencie nakladať s duševným vlastníctvom vytvoreným na pôde celej univerzity. Požiadavky minimálneho štandardu budú podrobne špecifikované tak, aby boli na pôde akademických inštitúcií realizovateľné.

Plán obnovy a NSVVI budú na konferencii COINTT predstavené v rámci optimalizácie a koordinácie procesov transferu technológií na štátnej úrovni aj v súvislosti s ďalšími dokumentami, ako je napr. Národná stratégia duševného vlastníctva (pod gesciou Úradu priemyselného vlastníctva SR) alebo Program Slovensko 2021 – 2027.

Sledujte našu stránku, kde priebežne zverejňujeme aktuálne informácie o tomto ročníku podujatia.