Aktuality

Ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií, čo sa týka praxe? To je hlavný odkaz COINTT 2023

Najväčšie odborné fórum o transfere technológií COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) bude aj tento rok významnou súčasťou konferenčnej jesene. Dvojdňové podujatie privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia. V týchto dňoch sa už črtajú ostré kontúry tematického zamerania a programu konferencie.  

Čo sa dozvieme na tomto ročníku konferencie COINTT?

Zistíme, ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií, čo sa týka praxe. To je totiž i hlavný odkaz aktuálneho ročníka  najväčšieho podujatia organizovaného Centrom transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR). „Konferencia poskytne priestor pre diskusiu a výmenu názorov medzi odborníkmi na ochranu duševného vlastníctva, transferu technológií, inovácií a prepájania akademického a komerčného sveta,“ približuje Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií CVTI SR. Kľúčové témy odznejú počas dvojdňovej konferencie formou zaujímavých prednášok, prezentácií a panelových diskusií. 

Transfer technológií ako súčasť celoslovenskej stratégie

Súčasťou nedávno prijatej Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 je aj ochrana výsledkov výskumu, ktoré vznikli na slovenských vedeckých inštitúciách a ich následná komercializácia a využitie v praxi. Prednášky a diskusie budú preto venované aj vízii v procese transferu technológií na Slovensku. Otvorí sa téma minimálneho štandardu pre nakladanie s majetkom duševného vlastníctva vytvoreného z verejných zdrojov či otázka zriadenia národnej autority. Zaujímavou bude téma optimalizácie a koordinácie procesov na štátnej úrovni v rámci rôznych iniciatív, ktoré majú vplyv na proces transferu technológií. V tejto súvislosti sa uvedie aj porovnanie praxe na Slovensku a v zahraničí, spomenú sa rozdiely v „prepájaní“ vedeckých inštitúcií s podnikateľským sektorom v jednotlivých krajinách.

Prvý úspešný prevod duševného vlastníctva v rámci slovenských univerzít aj etika v transfere technológií

V závere minulého roka bol zrealizovaný prvý známy prevod duševného vlastníctva vytvoreného na pôde slovenských univerzít od roku 1989. Ide o technológiu, ktorá môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF, teda technológie z oblasti lekárskeho výskumu. „Práve téma  administratívnej náročnosti zabezpečenia prevodu práv k majetku v podobe duševného vlastníctva v univerzitnom prostredí je z nášho pohľadu tak významná, že jej venujeme na konferencii COINTT 2023 samostatný blok prednášok,“ upresňuje Kubiš.

Spektrum tém, ktoré predstavia renomovaní spíkri na konferencii COINTT 2023, je široké. Počas dvoch konferenčných dní sa budú venovať aj spoločenskej zodpovednosti vedeckých inštitúcií, príkladom spolupráce a „zosieťovaniu“ pracovísk pre transfer technológií v zahraničí. Diskutovať sa bude o udržateľnosti pôsobenia akademických inštitúcií v oblasti transferu technológií. Neobíde sa ani etika v rámci transferu technológií vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec.

Tlačová správa k dispozícii tu: Transfer technológií opäť téma číslo jeden. Program najväčšieho odborného podujatia k problematike sa už chystá.