Spoločenský večer: Slávnostná večera a vyhlasovanie víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023

18. októbra 2022, 18:00 - 23:55

Spoločenský večer, ktorého súčasťou bude slávnostná večera spojená s vyhlásením víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS) 2023. Bude súčasťou podujatia COINTT, konkrétne 4. ročníka tohto formátu konferencie, ktorá nadväzuje na 10 ročníkov predošlého formátu konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí.

Tohtoročný jedenásty ročník vyhlasovania sa uskutoční už po druhý krát počas spoločenského večera, pričom mu bude predchádzať slávnostná večera a jeho súčasťou bude aj kultúrny program.

Vstup na slávnostnú večeru bude z kapacitných dôvodov iba na pozvánky. Organizátorom spoločenského večera, ako i samotnej súťaže, je Centrum transferu technológií pri CVTI SR.

Cena za transfer technológií na Slovensku

Hlavným cieľom CTTS je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov. Zároveň má upriamiť pozornosť na prácu, ktorá pochádza výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov. Má motivovať vedeckovýskumných pracovníkov, aby sa zapojili do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Viac o CTTS sa dočítate na Národnom portáli pre transfer technológií.

Súťaž je určená pre všetkých vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich na Slovensku a ich tímy, ktorí sa snažia svoje vynálezy komercionalizovať. Vyhlasuje sa prevažne v troch kategóriách:

  • INOVÁCIA – kategória určená pre originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky či technológie vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.
  • INOVÁTOR/INOVÁTORKA – kategória určená pre nominácie osôb – pôvodcov alebo pôvodcovských kolektívov s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie.
  • POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU – kategória, v ktorej je možné nominovať počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií.