Aktuality

Aj vedci sa musia vedieť predať

Mgr. Silvester Krčméry, PhD. pôsobí ako projektový manažér v konzultačnej spoločnosti Civitta Slovakia. Je členom viacerých národných a medzinárodných výskumných, kapacitných a osvetových projektov. Zodpovedá za manažment slovenského EIT Health Hubu, ktorý podporuje inovácie v zdravotníctve, usiluje sa o pripojenie k najväčšej európskej zdravotníckej inovačnej komunite a ako kouč v Challenger akcelerátore sa venuje podpore startupov. So Silvestrom Krčmérym sme sa porozprávali o príležitostiach pre inovátorov v súvislosti s iniciatívou Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT), ktorého cieľom je pomoc podnikom a vzdelávacím a výskumným orgánom spolupracovať na vytváraní priaznivého prostredia pre inovácie a podnikanie v Európe. Zaujímalo nás, v čom vidí on osobne najväčší prínos iniciatívy EIT pre Slovensko.

Na konferencii Cointt 2022 ste moderovali diskusiu, kde sa hovorilo o príležitostiach pre inovátorov v súvislosti s iniciatívou Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT). V čom vidíte Vy najväčší prínos iniciatívy EIT pre Slovensko?

Najväčší prínos vidím najmä v rozvoji miestneho inovačného ekosystému a v realizácii aktivít, ktoré majú pomôcť študentom, výskumníkom a podnikateľom nájsť najlepší spôsob, ako rozvíjať svoje zručnosti a úspešne realizovať svoje nápady na trhu. Naším spoločným cieľom je objaviť a podporovať najlepšie talenty, podnikateľov, startupy, malé a stredné podniky zo Slovenska pri vytváraní nových ekonomických aktivít. EIT je pre nás v tomto prirodzeným partnerom a pomáha nám vyvíjať inovatívne produkty a služby, zakladať nové spoločnosti a školiť novú generáciu podnikateľov. Spoločne podporujeme slovenských inovátorov, aby premenili svoje najlepšie nápady na produkty, služby a nové pracovné miesta.

V súčasnosti pôsobíte ako manažér slovenského EIT Health Hubu Civitta Slovakia, ktorý sa zameriava na podporu inovácií v zdravotníctve.  Aké nástroje tento Hub poskytuje a komu konkrétne?

Nový slovenský EIT Health Hub poskytuje nástroje financovania, vzdelávania, mentoringu a networkingu kľúčovým aktérom v slovenskom zdravotníctve. Programy a aktivity EIT Health sa dostanú ku konkrétnym cieľovým skupinám, ako sú napríklad startupy, profesijné zdravotnícke združenia, študenti, výskumníci, lekári a ďalší medicínski špecialisti.

Ako sa z Vášho pohľadu darí napĺňať aktuálne výzvy v tejto oblasti?

V zdravotníctve je viacero výziev, ktoré treba adresovať a práve digitálne technológie sú odpoveďou na niektoré z nich. Ako Hub sme organizovali, napríklad Hack Healthcare, prvý veľký hackathon na Slovensku zameraný na urýchlenie zmien v zdravotníctve. Spojili sme komunitu inovátorov, programátorov, medicínskych expertov, ktorí vyvíjali riešenia na konkrétne výzvy. Pre predstavu, pediatrom sme pomohli vyvinúť nový interaktívny, komunikačný portál, riešili sme tému diaľkového monitorovania pacientov s chronickými ochoreniami či zlepšenia predikcie spotreby liekov. Vznikli riešenia s cieľom, čo najrýchlejšie zlepšiť život pacientov na Slovensku. Momentálne pomáhame tieto riešenia implementovať.

V čom vidíte nedostatky transferu technológií na Slovensku a kde naopak vidíte náš potenciál?

Chýba inštitucionálny prístup, tréningy, príklady najlepších postupov, dokumenty v  angličtine. Osobne vidím potenciál v množstve intelektuálneho kapitálu jednotlivých univerzít. Na Slovensku máme množstvo brilantných, erudovaných inovátorov a vedcov.

Spolupracujete aj s univerzitami. Aké sú Vaše odporúčania pre univerzity, ak sa chcú uchádzať o kapitál investorov?

Základný výskum nie je obmedzený tým, že by musel mať finančnú hodnotu, ale ak tam je potenciál, treba ho využiť. V tomto kontexte je dôležité vštiepiť vedcom, že sa musia vedieť presadiť. Musia sa vedieť prezentovať takým spôsobom, aby ich investori počúvali. S tým im vieme pomôcť formou rôznych edukačných programov. Aj získanie financií z EIT môže byť validáciou pre uchádzanie sa o kapitál u investorov alebo pre budúce grantové schémy.

Aké máte skúsenosti v oblasti ochrany duševného vlastníctva zo strany výskumných pracovníkov či začínajúcich podnikateľov?

Všeobecne sa zdá, že vedci majú primerané vedomosti o duševnom vlastníctve, avšak najčastejším problémom býva, že zamestnanci, ktorí vytvoria predmet priemyselného vlastníctva, tento predmet prihlásia pod vlastným menom. Tento konkrétny problém sa vďaka aktivite centier transferu technológií vyskytuje menej, avšak univerzitné centrá transferu technológií sú často personálne poddimenzované. Skúsenosť v tejto oblasti zo strany výskumných pracovníkov či začínajúcich podnikateľov je taká, že niekedy chýba dostatočné právne povedomie.

Ako vnímate služby Centra transferu technológií pri CVTI SR? Myslíte si, že služby, ktoré CTT poskytuje, sú pre slovenské vedeckovýskumné inštitúcie prínosom?

Podporné služby spojené s realizáciou transferu technológií do praxe, ako identifikácia a posúdenie výsledkov výskumu či aktívna komercializácia sú pre slovenské vedeckovýskumné inštitúcie jednoznačne prínosom. Uvítal by som väčší dôraz na podporu pri zakladaní spinoff spoločností, úspešných príkladov z univerzitného prostredia by sme mohli mať viac. (Problematika zakladania spin-off na univerzitách a odpoveď na otázku, prečo neexistuje viac príkladov súkromných spoločností založených akademickým prostredím je komplexná a vyžaduje si podrobnejšie vysvetlenie. V tomto prípade nestačí mať iba technológiu vhodnú na komercializáciu. Významný vplyv na celý proces má  ľudský faktor a jeho odbornosť v tomto smere na akademických inštitúciách (CTT, vedenie univerzity), samotný nositeľ a vykonávateľ idei (podnikateľ – chýba podnikateľský duch a podnikateľské zručnosti) a v neposlednom rade ide o celkovú rozvinutosť podnikateľského prostredia ako takého (prístup ku kapitálu – finančnému i personálnemu, legislatívne prekážky a podobne). CTT pri CVTI SR je však pripravené poskytnúť pomoc v tejto oblasti v prípade, že akademická inštitúcia prejaví záujem o komercializáciu duševného vlastníctva týmto spôsobom, a to formou konzultácií ako aj konkrétnymi krokmi vedúcimi k založeniu súkromnej spoločnosti. ponz. red.)

Ako vnímate plán obnovy a podporu inovácií zo strany vlády?

Ideálne by bolo pripravovať efektívne inovačné politiky s pozitívnym dopadom na ekosystém inovácií. Čo sa týka Plánu obnovy, zo strany vlády ide o relatívne inovačný krok. Je to niečo iné, ako sú centralizované programy Európskej únie, ktoré tu máme už niekoľko rokov. Určite by prospelo zakotvenie konkrétnych úloh pre riešenie problémov v oblasti transferu technológií do strategických dokumentov Plánu obnovy. Pomohlo by, tak ako navrhuje v NSVVI odbor transferu technológií CVTI SR, definovanie minimálneho štandardu pre nakladanie s majetkom v podobe duševného vlastníctva, vytvoreného z verejných zdrojov na pôde verejných vedeckovýskumných inštitúcií a ustanovenie autority na overovanie plnenia podmienok takéhoto minimálneho štandardu. A samozrejme vytvorenie motivačných nástrojov, akými by mohli byť napríklad patentový fond, proof of concept fond, či iné suplementárne podporné služby v procese transferu technológií.