Aktuality

Závery z konferencie COINTT 2023

V dňoch 24. a 25. októbra 2023 sa v Bratislave konal v poradí štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie k téme transferu technológií na Slovensku – COINTT 2023, ktorej hlavnou témou boli biele miesta v inováciách a v transfere technológií na Slovensku.

V tomto roku nosná téma podujatia pokrývala špecifické oblasti, ktoré, podľa nášho vedomia, nemali doteraz na Slovensku v súvislosti s transferom technológií na akademickej pôde poskytnutý priestor. Pomenovali sme túto tému ako biele miesta v inováciách a transfere technológií. Teda miesta/oblasti, ktoré na Slovensku doteraz nikto neriešil. Konkrétne sa pod tým myslia náležitosti tzv. „tretej misie“ pôsobenia akademických inštitúcií – a to ešte v našom prípade špeciálne v oblasti transferu technológií (TT). K tomuto smerovali aj prednášky key-note spíkrov.

Pod touto treťou misiou v našom prípade rozumieme najmä nastavenie dlhodobého strategického pôsobenia slovenských akademických inštitúcií v transfere technológií vrátane nastavenia dopadov ich pôsobenia na rozvoj regiónu. Teda písomné, dlhodobo záväzné naformulovanie cieľov v oblasti TT, spôsobov ich dosahovania a spôsobov ich udržateľnosti. Nastavenie cieľov, ktoré chce inštitúcia dosiahnuť v regióne svojho pôsobenia, interne vo svojich štruktúrach a pri budovaní renomé a dobrej povesti v očiach partnerov z prostredia súkromnej sféry aj na medzinárodnom poli.

Vzhľadom na novosť tejto témy v slovenskom akademickom prostredí sme počas trvania konferencie v dňoch 24. – 25. 10. 2023 nevedeli pre nosnú tému naformulovať konkrétne očakávania do budúceho roka, ktorých plnenie by sme vedeli vyhodnotiť na ďalšom ročníku podujatia COINTT 2024. Museli sme si k tomu vybrať o čosi dlhší čas ako ponúkali dva dni počas konferencie COINTT 2023, sadnúť si s kolegami a závery naformulovať. Ponúkame vám ich touto cestou spolu s vyhodnotením záverov z roku 2022.

Závery z konferencie COINTT 2023

 • Zapracovanie strategických dlhodobých zámerov v oblasti TT vysokými školami do Dlhodobých zámerov podľa 2 ods. 10 zákona č. 131/2002 z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení v rozsahu napríklad:
  • zabezpečenie fungovania pracoviska pre transfer technológií
  • zabezpečenie poskytovania špecifických odborných výkonov v oblasti TT pracoviskom pre TT
  • možnosť kariérneho postupu v prípade úspešného pôsobenia v TT
  • pôsobenie inštitúcie v oblasti spin-off
  • systematizácia zákazkového a spoločného výskumu a konzultácií
  • ustanovenie a využívanie interných a externých finančných podporných nástrojov pre TT

 • Novelizácia zákona č. 131/2002 – doplnenie §1 ods. 4) o témy z oblasti rozvoja regionálneho prostredia prostredníctvom transferu technológií, najmä rozvoja inovatívnej podnikateľskej základne v regióne.
 • Ustanovenie konsenzu naprieč akademickými inštitúciami o ustanovení účtovnej hodnoty majetku v podobe duševného vlastníctva vytvoreného vlastnou VV činnosťou a o evidencii takéhoto majetku v účtovníctve inštitúcie:
  • získanie výkladu/metodického usmernenia o určovaní účtovnej hodnoty a o účtovnej evidencii v majetku duševného vlastníctva vytvoreného vlastnou VV činnosťou Ministerstva financií SR (odbor majetkovoprávny)
  • identifikácia a ustanovenie procesov potrebných v riadení chodu akademickej inštitúcie pre správne určovanie účtovnej hodnoty a účtovnú evidenciu majetku v podobe DV vo vzorovom internom predpise pre akademické inštitúcie
 • Vytvorenie konceptu vysokoškolského vzdelávania v oblasti duševného vlastníctva (v kontexte inovačného manažmentu a transferu technológií), ktorý bude možné zaviesť na slovenských vysokých školách formou samostatného predmetu diferencovaného podľa zamerania zhruba na oblasti právo, manažment, technika a veda a určeného pre študentov všetkých súčastí jednotlivých VŠ. V úvodnej fáze implementácie tohto zámeru sa predpokladá vytvorenie pracovnej skupiny v rámci riešenia opatrenia 1.2.3.3 Akčného plánu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií, v následnej fáze vytvorenie konceptu, osnov a obsahu predmetu.

Vyhodnotenie záverov z konferencie COINTT 2022

Na základe obsahu diskutovaného počas konferencie COINTT 2022 sme vybrali ciele, ktorých dosiahnutie bolo podľa nášho názoru v roku 2023 pre Slovensko prospešné. Ich realizáciu sme v priebehu roku 2023 monitorovali a touto cestou Vám uvádzame ich vyhodnotenie.

 • Rozbeh Regionálneho inovačného centra Banskobystrickom samosprávnom kraji tak, aby disponovalo konkrétnymi informáciami o možnostiach spolupráce akademických inštitúcií v regióne so súkromným sektorom v oblastiach:
  • vzdelávanie
   • diplomové práce, prípadne PhD. štúdium
   • duálne vzdelávanie na stredných školách
  • výskum a vývoj
   • prehľad o oblastiach, v ktorých akademické inštitúcie v regióne vedia ponúknuť výskumno-vývojovú spoluprácu
   • prehľad o spôsoboch, akými akademické inštitúcie v regióne vedia výskumno-vývojovú spoluprácu zabezpečiť
  • kontakty na pracoviská pre transfer technológií na akademických inštitúciách
  • konkretizácia a ustanovenie úlohy miest vo funkcii prvého kontaktu s podnikateľským sektorom – prezentovanie služieb regionálneho inovačného centra v oblasti spoluprác s akademickým sektorom podnikateľom

Vyhodnotenie plnenia v 2023:

V Banskobystrickom samosprávnom kraji bolo dňa 1.4.2023 vytvorené Regionálne inovačné centrum (RIC) ako samostatné oddelenie pod Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. Pre realizáciu plánov bolo kľúčové najprv budovať personálne kapacity, k dnešnému dňu (t. j. 24.10.2023, termín konania konferencie COINTT 2023) má RIC štyroch interných zamestnancov na plný úväzok. Od začiatku pôsobenia sa  aktivity RIC sústredia na rozvoj talentu, podporu podnikavosti, podporu startupov a firiem a na aktívne prepájanie aktérov inovačného ekosystému v kraji. Regionálne inovačné centrum zorganizovalo už dve podujatia s názvom Innovation Meetup, teda stretnutia aktérov inovačného ekosystému na pôde univerzít (UMB, TUZVO), kde univerzity predstavili svoje aktivity a možnosti spolupráce s firmami, o. i. aj možnosť spolupráce na tvorbe diplomových či dizertačných prác a záujem o stáže pre študentov vysokých škôl vo firmách v kraji. Informácie o duálnom  vzdelávaní v kraji poskytuje Odbor školstva a reformy vzdelávania, s ktorým RIC firmy v prípade záujmu aktívne prepája. Na základe otvorenej komunikácie medzi RIC a univerzitami v kraji dochádza k pravidelnej výmene informácií a zdieľaniu skúseností, čo znamená, že zamestnanci RIC majú nateraz dostatočný prehľad o oblastiach, v ktorých akademické inštitúcie v regióne vedia ponúknuť výskumno-vývojovú spoluprácu ako aj o spôsoboch, akými akademické inštitúcie v regióne vedia výskumno-vývojovú spoluprácu zabezpečiť. RIC má k dispozícii aj kontakty na pracoviská pre transfer technológií na akademických inštitúciách v regióne, avšak spolupráca v tejto oblasti je stále veľmi opatrná a málo rozvinutá vzhľadom na prekážky technologického transferu, byrokratickú zdĺhavosť a náročnosť procesov. S mestom Banská Bystrica a s mestom Zvolen sú zamestnanci RIC v pravidelnom kontakte, počas predošlých mesiacov bola dohodnutá súčinnosť miest  pri kontakte s podnikateľským sektorom, mesto Banská Bystrica aj mesto Zvolen v rámci svojich aktivít pre/s podnikateľmi aktívne prezentujú aktivity a služby RIC v BBSK.

 • Vypracovanie realizovateľného návrhu pre založenie fondu na podporu inovatívnych začínajúcich podnikov mimo štandardných trhových procesov (akcelerácia start-up prostredia)
  • fond má suplovať bankové financovanie a financovanie súkromným kapitálom v úplne úvodnej fáze fungovania (tzv. preseed fáza)
  • definovanie minimálnych podmienok v oblasti podporných služieb akademických inštitúcií pre zakladanie študentských start-up a zamestnaneckých spin-off/spin-out podnikov a ich zahrnutie do tzv. Minimálneho štandardu (viď nižšie)

Vyhodnotenie plnenia v 2023:

V stanovených oblastiach neboli dosiahnuté pokroky.

 • Zakotvenie konkrétnych úloh pre riešenie problémov v oblasti transferu technológií do strategických dokumentov Plánu obnovy a odolnosti takých, aké navrhujú účastníci konferencie COINTT 2022
  • definovanie Minimálneho štandardu pre nakladanie s majetkom v podobe duševného vlastníctva vytvoreného z verejných zdrojov na pôde verejných vedecko-výskumných inštitúcií (VVI) SR
  • ustanovenie autority na overovanie plnenia podmienok Minimálneho štandardu na pôde VVI SR
   • ustanovenie motivačných nástrojov (podľa vzoru NCTT SR)
    • Patentový fond
    • Proof of Concept fond
    • suplementárne podporné služby v procese transferu technológií
   • ustanovenie perzekučných nástrojov
    • Hodnotenie VVI SR
    • Dostupnosť finančných nástrojov

Vyhodnotenie plnenia v 2023:

V opatrení 1.2.3.1 Akčného plánu NSVVI bol v roku 2023 vytvorený priestor pre oblasť transferu technológií. Spolu s inými oblasťami v tomto opatrení boli aj na oblasť TT rozpočtované každoročné finančné prostriedky až do r. 2030. Konkrétne úlohy boli vcelku rozsiahlo diskutované s odbornými pracovníkmi VAIA ÚV SR. Začali sa ku nim realizovať aj prípravné aktivity – podrobný prieskum situácie v oblasti vybavenosti akademických pracovísk smernicami v oblasti TT, odbornými výkonmi, kompetenciami CTT spolu s finančnými nákladmi. Zároveň sa teraz rieši aj pridelenie účelových prostriedkov z tohto opatrenia pre CVTI SR na riešenie úloh tohto opatrenia. V zmluve o poskytnutí účelových prostriedkov by mali byť pre rok 2024 konkretizované ciele k týmto úlohám.

 • Prijatie zmien v legislatívnych predpisoch pre odstránenie prekážok v procese TT podľa návrhu CVTI SR, NCTT SR, Ministerstva financií SR
  • 176/2004 Z.z. – Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií278/1993 Z.z. – Zákon o správe majetku štátu243/2017 Z.z. – Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii
  • preverenie možnosti existencie prekážok v ďalších legislatívnych predpisoch (napr. Zákon o vysokých školách, Zákon o verejnom obstarávaní)

Vyhodnotenie plnenia v 2023:

Zmeny v predpisoch v 2023 prijaté neboli. Pre 176/2004 Z.z. a 278/1993 Z.z. bol dopracovaný finálny návrh znení zmien a vypracovaná bola vyčerpávajúca dôvodová správa. Agendu legislatívnej zmeny si osvojila VAIA, tieto zmeny sú aj v NSVVI. VAIA na jeseň 2023 uzatvorila predbežnú dohodu o ďalšom postupe s MF SR – po vytvorení riadnej vlády.

 • V spolupráci s NCTT SR vypracovanie metodiky využiteľnosti tzv. easy access prístupu v procese transferu technológií pre VVI SR a jej sprístupnenie

Vyhodnotenie plnenia v 2023:

V rámci projektu NIT SK II bola vypracovaná štúdia o easy access – Využívanie Easy Access prístupu v oblasti transferu technológií a koncepčný návrh pre implementáciu tohto prístupu na Slovensku, ktorej podstatou je bezodplatné a transparentné sprístupnenie výsledkov výskumu a vývoja slovenských akademických inštitúcií pre využitie v hospodárskej praxi. Štúdia bude zverejnená a prístupná na portály www.nptt.sk.