Jozef Masarik

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., sa narodil 5. októbra 1959 v Jalovci. Od skončenia štúdia jadrovej a subjadrovej fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v roku 1983 pracuje na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). V roku 1991 sa stal kandidátom fyzikálnych vied, v roku 1996 docentom, v roku 1998 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a v roku 2001 bol menovaný za profesora. Dlhodobo pôsobil na univerzitách a vo výskumných centrách v USA, Nemecku a Švajčiarsku. Vedecky sa venuje simuláciám potrebným pre vyhodnotenie meraní gama žiarenia pri prieskume iných planét. Súčasťou jeho výskumnej práce je tiež vývoj programov pre analýzu a interpretáciu údajov získaných v rámci medzinárodného prieskumu Mesiaca, Marsu, Merkúru, niektorých komét a asteroidov, ako aj aplikácie kozmického žiarenia v mnohých oblastiach geofyzikálneho a kozmického výskumu. Viedol alebo sa podieľal na mnohých medzinárodných a domácich projektoch. Je autorom vyše 200 často citovaných vedeckých prác. V rokoch 2003 – 2011 pôsobil ako prodekan pre vedu FMFI UK a v ďalších ôsmich rokoch bol dekanom fakulty. Od roku 2014 je predsedom predsedníctva APVV. Od februára 2019 zastáva funkciu prorektora UK.

Prezentačný blok

2022
Ako vyriešiť aktuálne legislatívne prekážky transferu technológií?
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, TECHNOLOGY TRANSFER